โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)
      โรงแรมเป็นสถานประกอบการซึ่งมีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน เกิดมลภาวะทางอากาศขยะและน้ำเสียจากการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ จึงมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กําลังกลายเป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินโครงการ
" โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) " เพื่อส่งเสริมศักยภาพของโรงแรมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น