โครงการส่งเสริมการบริการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant)
      ร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Restaurant มีเป้าหมายเพื่อให้ร้านอาหารและภัตตาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยคํานึงถึงการจัดการวัตถุดิบทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีการดำเนินงานเพื่อลดความสูญเสียอาหาร และขยะอาหาร ตั้งแต่ การจัดซื้อวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การปรุงอาหาร การจัดการขยะอินทรีย์อย่างถูกหลักวิชาการ รวมถึงการนําขยะอาหารไปใช้ประโยชน์