โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
      สำนักงานสีเขียวเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสํานักงาน โดยลดการใช้พลังงานมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย มีการนํากลับมาใช้ใหม่ลดเลิกใช้สารเคมีอันตราย มี"การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" และปล่อยก๊าซ เรือนกระจกออกมาในปริมาณที่ต่ำ