ติดตามข่าวสารโครงการ G - Green

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กลุ่มส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

0 2298 5653  www.deqp.go.th