โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production)
          ส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นการลดมลพิษ ณ แหล่งกำเนิด โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด Clean Technology: CT ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคสําหรับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมส่งเสริมคู่ค้า (Green Supply Chain) ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมประกอบด้วย 4 กลุ่มการผลิต คือ กลุ่มผ้าเครื่องแต่งกายจากผ้าและเคหะสิ่งทอ กลุ่มเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มไม้และจักสาน กลุ่มสบู่